Sistema de combo para zp

esto va debajo de incluide:
/======================================
[Added by Me]
=========================================
/

//Combo AmmoPack
new g_damagecombo[33]
new g_damagehits[33]
new g_combo[33]
new g_info_combo[33][64]
#define ammount_damage(%1) (%1 + 1) * 300

Luego al FINAL de su plugin ponen esto

/=======================================
[Combo AmmoPacks]
=============================================
/

public show_current_combo(id, idamage)
{
static combo; combo = g_combo[id]

set_hudmessage(255, 0, 0, -1.0, 0.6, 1, 3.0, 3.0, 0.01, 0.01)

if (!combo)
{
ShowSyncHudMsg(id, g_MsgSync3, “%d”, idamage)
}
else
{
ShowSyncHudMsg(id, g_MsgSync3, “%s^n^nCombo %d^n%d | %d”, g_info_combo[id], combo + 1, g_damagecombo[id], ammount_damage(combo))
}
}

public finish_combo(taskid)
{
static id, ap, info[32];

id = ID_FINISH_COMBO

ap = (g_combo[id] * 2) * HF_MULTIPLIER
Levels(id, ap)

set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, 0.6, 0, 3.0, 3.0, 0.01, 0.01)

if
{
formatex(info, charsmax(info), “Extra AP ganados: %d”, ap)
}
else
{
info[0] = ‘^0’
}

ShowSyncHudMsg(id, g_MsgSync3, “Combo finalizado!^nTotal: %d, danio: %d, hits: %d^n^n%s”, g_combo[id], g_damagecombo[id], g_damagehits[id], info)

g_combo[id] = 0
g_damagecombo[id] = 0
g_damagehits[id] = 0
}

public info_combo(taskid)
{
static id;
id = ID_INFO_COMBO

g_info_combo[id][0] = ‘^0’
}

public reset_combo(taskid)
{
static id;
id = ID_RESET_COMBO

g_combo[id] = 0
g_damagecombo[id] = 0
g_damagehits[id] = 0
}

sin explicacion ponen en un extremo o al final de su plugins

La verdad no entendi nada sobre el post. pero capas que a otros le sirvan.Saludos